Fairtrade Logo

 KALENDARZ ADWENTOWY

DLA LUDZI. DLA PLANETY

Regulamin Loterii promocyjnej o nazwie „Kalendarz Adwentowy Fairtrade 2023”

I. Postanowienia ogólne

§1

Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą „Kalendarz Adwentowy Fairtrade 2023” (dalej: „Loteria”).

§2

Podmiotem urządzającym Loterię jest NOFSZA Sp. Z o.o. z siedzibą przy ul. Szafarnia nr 11 lok. F8, 80-755 Gdańsk, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000866894 o numerze REGON 387388406, NIP 5833410227 (dalej: „Organizator”).

§3

Loteria jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 227 – dalej: „Ustawa”), zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku oraz na podstawie niniejszego regulaminu Loterii (dalej: „Regulamin”).

§4

Loteria prowadzona jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§5

Loteria stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 Ustawy.

§6

 1. Czas trwania Loterii obejmuje okres od dnia 01.12.2023 roku do dnia 26.02.2024 roku, który jest ostatecznym dniem zakończenia procedury reklamacyjnej, z zastrzeżeniem, że czas przyjmowania zgłoszeń w Loterii obejmuje okres od dnia 01.12.2023 roku do 24.12.2023 roku.
 2. Dokonanie zgłoszeń w Loterii przed lub po terminie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu nie uprawnia do wzięcia udziału w Loterii.

§7

Regulamin Loterii jest udostępniony do wglądu przez czas trwania Loterii na stronach internetowych: www.nofsza.pl oraz www.fairtrade-advent.org/pl.

 

II. Warunki uczestnictwa w Loterii

§8

 1. Uczestnikiem Loterii może być każda osoba, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz adres do przesłania nagrody i ewentualnej korespondencji w sprawie Loterii na terytorium Polski.
 2. Uczestnikiem Loterii (dalej: „Uczestnik”), z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, staje się osoba uprawniona w myśl ust. 1 i 3 niniejszego paragrafu, która dokona prawidłowego zgłoszenia w Loterii (dalej: „Zgłoszenie”) w sposób określony w ust. 4 niniejszego paragrafu.
 3. W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy: Organizatora, Fundacji „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska, ul. Sławkowska 12, 31-014 Kraków, członkowie organów statutowych Fundacji oraz członkowie najbliższej rodziny tych pracowników. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu Regulaminu są: małżonkowie, osoby pozostające w faktycznym wspólnym pożyciu z pracownikiem (posiadające wspólne gospodarstwo domowe), wstępni, zstępni, teściowie i rodzeństwo takich pracowników. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).
 4. Prawidłowe Zgłoszenie udziału w Loterii dla swej ważności i skuteczności powinno być dokonane w terminie od godz. 00:00:00 dnia 01.12.2023 roku do godz. 23:59:59 dnia 24.12.2023 roku poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz rozwiązanie quizu (dalej: „Quiz”). Formularz rejestracyjny oraz Quiz znajdują się na stronie http://www.fairtrade-advent.org/pl. Prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny zawiera:
  1. imię i nazwisko Uczestnika,
  2. dziewięciocyfrowy numer telefonu komórkowego Uczestnika (z polskich zasobów numeracji),
  3. adres e-mail Uczestnika,
  4. miejscowość,
  5. potwierdzenie przez Uczestnika (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola) zapoznania się z treścią Regulaminu Loterii, akceptację jego treści oraz oświadczenie, że Uczestnik spełnia wszystkie jego postanowienia,
  6. wyrażenie zgody przez Uczestnika (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola) na przetwarzanie jego danych osobowych w celach przeprowadzenia Loterii,
  7. zatwierdzenie przez Uczestnika ww. danych poprzez kliknięcie przycisku „Weź udział”.

   Quiz polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie poprzez zaznaczenie jednego pola wyboru (spośród trzech pól) dotyczącego wybranej przez Uczestnika odpowiedzi oraz zatwierdzenie tego wyboru. Każdego dnia (w terminie od 01.12.2023 roku do 24.12.2023 roku) w Quizie pojawi się inne pytanie. Każde pytanie w Quizie zawiera tylko jedną prawidłową odpowiedź spośród trzech możliwych.
 5. Uczestnik może dokonać wyłącznie jednego Zgłoszenia w ciągu jednej doby (w Loterii Uczestnik może dokonać maksymalnie 24 Zgłoszeń). Doba liczona jest od godz. 00:00:00 do 23:59:59.
 6. W sytuacji, gdy dana osoba dokonała więcej niż jednego Zgłoszenia do Loterii w ciągu jednego dnia, wówczas duplikaty Zgłoszeń tego Uczestnika nie będą brały udziału w Loterii. W przypadku, gdy duplikat Zgłoszenia zostanie wylosowany w losowaniu Nagrody, Uczestnik traci do niej prawo.
 7. Zgłoszenie uważa się za dokonane w chwili, w której zostało zarejestrowane w systemie rejestracji Zgłoszeń (bazie danych). Rejestracja w systemie rejestracji Zgłoszeń oznacza zapisanie Zgłoszenia w bazie danych Zgłoszeń z oznaczeniem daty i godziny rejestracji.
 8. Zgłoszenie w Loterii musi być dokonane osobiście przez Uczestnika (tj. bez użycia programów lub botów komputerowych). Zakazane jest generowanie tzw. „sztucznego ruchu” oraz korzystanie w ramach Loterii z urządzeń, które automatycznie generują Zgłoszenia oraz wykorzystywanie innych sposobów wysyłania Zgłoszeń niż osobiste i samodzielnie dokonane Zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Zgłoszeń przesłanych za pomocą zakazanych w Loterii urządzeń/sposobów i wykluczenia z Loterii Uczestnika dokonującego takiego naruszenia. Niedopuszczalne jest stosowanie przez Uczestników systemów technicznych oraz organizacyjnych, zwiększających prawdopodobieństwo wygranej. Uczestnikowi, który stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wylosowania go jako laureata, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, zostanie odebrane prawo do nagrody, a Uczestnik zostanie wykluczony z Loterii.
 9. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za treść Zgłoszenia, indywidualne ustawienia (konfiguracje) urządzeń, przy pomocy których dokonywane są Zgłoszenia, a także ustawienia występujące u dostawców Internetu i operatorów telekomunikacyjnych, z usług których korzysta Uczestnik przy dokonywaniu Zgłoszenia. Niemożność otrzymywania komunikacji elektronicznej od Organizatora, spowodowana w szczególności działaniem programów antywirusowych, firewallem, zapełnieniem skrzynki lub automatycznym umieszczeniem korespondencji w folderze SPAM, obciąża Uczestnika.
 10. Organizator zastrzega, iż jeden Uczestnik przystępując do Loterii może korzystać wyłącznie z jednego numeru telefonu oraz adresu e-mail. Numer telefonu oraz adres e-mail zostaną przypisane do imienia i nazwiska Uczestnika, który jako pierwszy w Loterii zarejestrował Zgłoszenie z danym numerem telefonu i adresem e-mail. Jako numer telefonu oraz adres e-mail właściwy dla danego Uczestnika rozumie się wyłącznie ten numer/adres e-mail, który został podany w formularzu rejestracyjnym. Zgłoszenie w Loterii przez tego samego Uczestnika z użyciem innych danych osobowych w sposób rażący narusza Regulamin i może stanowić podstawę do wykluczenia danej osoby z udziału w Loterii.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji każdego Uczestnika poprzez zażądanie od Uczestnika oprócz skanu lub zdjęcia dowodu tożsamości, pisemnego oświadczenia. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że Uczestnik narusza zasady Loterii poprzez dokonywanie zgłoszeń z podaniem fikcyjnych danych osobowych w celu zwiększenia szans w losowaniach. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego Regulaminu lub odmowa spełnienia powyższego żądania po przeprowadzeniu przez Organizatora postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Loterii z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagród w Loterii. W takim przypadku niewydane Nagrody pozostają w dyspozycji Organizatora.

 

III. Nagrody

§9

 1. W Loterii przewidziano następujące Nagrody:
  1. 1 (słownie: jedną) Nagrodę główną (dalej: “Nagroda główna”) w postaci automatycznego ekspresu kolbowego do kawy marki WMF Lumero wraz z zapasem kawy marki marki J.J. Darboven (Cafe lntencion Espresso lntensivo kawa ziarnista - 3kg oraz Cafe lntencion Crema Aromatico kawa ziarnista - 3kg) o łącznej wartości 1.222,23 zł.
  2. 72 (słownie: siedemdziesiąt dwie) Nagrody codzienne (dalej: “Nagrody codzienne”). Lista Nagród codziennych wraz ze wskazaniem daty losowania, do którego przynależą stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 2. Pula Nagród w Loterii ma łączną wartość 13.570,86 zł brutto (słownie: trzynaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych 86/100).
 3. Prawo do Nagrody w Loterii nie może być przeniesione na osoby trzecie, zaś Nagrody nie mogą zostać wymienione na ekwiwalenty pieniężne.IV. Losowania Nagród w Loterii

§10

 1. Losowanie Nagrody głównej odbędzie się w dniu 27.12.2023 roku spośród prawidłowych Zgłoszeń dokonanych w terminie od 01.12.2023 roku do 24.12.2023 roku. Losowania Nagród codziennych odbywają się w terminie od dnia 04.12.2023 roku do dnia 27.12.2023 roku.  Szczegółowe daty losowań wraz z zakresem czasowym, z którego odbywają się poszczególne losowania określa załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. W losowaniu Nagrody głównej oraz w losowaniu Nagród codziennych biorą udział wyłącznie Zgłoszenia dokonane zgodnie z trybem ust. 4 par 8 Regulaminu, w których Uczestnik wybrał i zatwierdził prawidłową odpowiedź na pytanie w Quizie. Zgłoszenia, w których Quiz nie został prawidłowo rozwiązany (Uczestnik wybrał odpowiedź, która nie jest prawidłowa) nie biorą udziału w losowaniu Nagród. Prawidłowe odpowiedzi zostaną wskazane na stronie www.fairtrade-advent.org/pl w kolejnym dniu roboczym następującym po dniu, w którym ogłoszony był Quiz.
 3. Losowania Nagród odbędą się w biurze Organizatora przy ul. Nowogrodzkiej 50/54 lok. 518 w Warszawie.
 4. Losowania odbędą się w sposób ręczny. Nagrody losowane będą w następujący sposób:
   do każdego Zgłoszenia dopuszczonego do danego losowania przypisywana jest (w programie komputerowym) liczba porządkowa. Liczby porządkowe będą równe liczbie Zgłoszeń dopuszczonych do losowania (zwanych dalej: „Liczbami Porządkowymi”). Organizator przygotuje odpowiednią liczbę urn, których liczba będzie zależna od ilości cyfr w ostatniej Liczbie Porządkowej (przykładowo: jeżeli ostatnia Liczba Porządkowa wyniesie 23 546, to urn będzie 5). Pierwsza urna odpowiada cyfrze jedności, druga cyfrze dziesiątek, trzecia cyfrze setek, czwarta cyfrze tysięcy, piąta cyfrze dziesiątek tysięcy itd. W każdej z urn, z zastrzeżeniem zdania kolejnego, będą się znajdowały losy z cyframi z zakresu 0-9. W ostatniej urnie znajdą się losy z cyframi z zakresu określonego przez wartość ostatniej cyfry w ostatniej Liczbie Porządkowej (przykładowo: jeżeli ostatnia Liczba Porządkowa wyniesie 23 546 Zgłoszeń, to zakres losów z cyframi w ostatniej urnie będzie 0-2, zgodnie z cyfrą dziesiątek tysięcy). Losowanie Nagrody odbywa się poprzez ręczne wylosowanie Liczby Porządkowej, do której przypisane Zgłoszenie uzyska prawo do Nagrody. Losowanie poszczególnych cyfr tworzących losowaną Liczbę Porządkową odbędzie się począwszy od urny przeznaczonej do losowania jednostek, następnie liczby dziesiątek, setek i dalej odpowiednio. W wypadku, gdy podczas losowania kolejnych cyfr tworzących Liczbę Porządkową zdarzy się, że wylosowane cyfry utworzą kombinację, która nie występuje wśród Liczb Porządkowych, wówczas po wylosowaniu cyfry, która tworzyłaby Liczbę Porządkową niewystępującą na liście Zgłoszeń uprawnionych do danego losowania, losowanie Liczby Porządkowej jest powtarzane (poczynając od cyfry jedności i dalej odpowiednio). Losowanie Liczby Porządkowej będzie powtarzane do momentu wylosowania zestawu liczb, który pozwala na przyporządkowanie wylosowanej Liczby Porządkowej do Zgłoszenia (przykładowo: jeżeli ostatnia Liczba Porządkowa wyniesie 539 i z pierwszej urny wylosowano nr 7, z drugiej urny wylosowano cyfrę 4, a z trzeciej cyfrę 5, to wylosowane cyfry tworzą kombinację 547, która nie występuje wśród Liczb Porządkowych, to w takim wypadku wylosowane cyfry pomija się i powtarza losowanie Liczby Porządkowej. Losowanie Liczby Porządkowej będzie prowadzone do momentu wylosowania Liczby Porządkowej znajdującej się na liście Zgłoszeń uprawnionych do losowania.
 5. Nagrody codzienne będą losowane w kolejności wskazanej w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
 6. W dniu 27.12.2023 roku w pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone losowania Nagród codziennych, a następnie losowanie Nagrody głównej.
 7. Podczas każdego losowania Nagród codziennych w pierwszej kolejności zostaną wylosowane zwycięskie Zgłoszenia do wszystkich nagród, następnie Zgłoszenia rezerwowe 1 i Zgłoszenia rezerwowe 2. W losowaniu Nagrody głównej w pierwszej kolejności zostanie wylosowane zwycięskie Zgłoszenie, następnie Zgłoszenie rezerwowe 1, a jako ostatnie Zgłoszenie rezerwowe 2 do Nagrody.
 8. Uczestnik może wygrać wyłącznie jedną Nagrodę w jednym losowaniu Nagród codziennych (maksymalnie 24 Nagrody codzienne w Loterii) oraz Nagrodę główną.

 

V. Ogłoszenie wyników i sposób wydania Nagrody

§11

 1. O prawie do Nagrody zwycięzcy zostaną powiadomieni za pomocą wiadomości e-mail wysłanej najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych liczonych od daty losowania. Wiadomość e-mail zawierać będzie informację o wygranej Nagrodzie i trybie jej wydania oraz link do Formularza zwycięzcy. Wiadomość e-mail zostanie wysłana na adres mailowy, który Uczestnik podał w zwycięskim Zgłoszeniu. Dodatkowo Organizator może skontaktować się telefonicznie ze Zwycięzcami Nagród celem poinformowania ich o wyniku losowania oraz o wysłaniu powyższej wiadomości e-mail.
 2. Zwycięzca jest zobowiązany w ciągu 7 dni kalendarzowych, liczonych od daty wysłania wiadomości e-mail z informacją o Nagrodzie, prawidłowo wypełnić Formularz zwycięzcy (zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu).
 3. Prawidłowo wypełniony Formularz zwycięzcy zawiera następujące dane: imię i nazwisko, numer telefonu (muszą być tożsame z danymi podanymi w zwycięskim Zgłoszeniu) oraz adres, na który zostanie dostarczona wygrana.
 4. Niespełnienie ww. warunków lub pozostałych warunków Regulaminu skutkuje utratą prawa do Nagrody. W przypadku utraty prawa do Nagrody, prawo do tej Nagrody przechodzi odpowiednio na Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia wylosowanego jako Zgłoszenie rezerwowe 1, a następnie ewentualnie jako Zgłoszenie rezerwowe 2. Procedura zwycięzców rezerwowych przebiegać będzie zgodnie z powyższym trybem ust. 1-4 do czasu przyznania prawa do Nagrody lub zakończenia listy Zgłoszeń rezerwowych.
 5. Wyniki losowania Nagród w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska oraz miejscowości laureata danej Nagrody dostępne będą na stronie www.fairtrade-advent.org/pl
 6. Nagrody zostaną wysłane przesyłką kurierską lub pocztową na adres podany w zwycięskim Zgłoszeniu najpóźniej do dnia 19.01.2024 roku.
 7. Nierozdysponowane lub nieodebrane Nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora.
 8. Nagrody w Loterii zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

 

VI. Nadzór nad przeprowadzeniem Loterii

§12

 1. Organizator powoła jedną osobę, której powierzy funkcję nadzoru nad urządzaniem Loterii. Osoba ta zobowiązana jest posiadać zaświadczenie o odbyciu szkolenia, o którym mowa w art. 24 Ustawy. Dodatkowo nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa powołana przez Organizatora Komisja, działająca na podstawie regulaminu Komisji wydanego przez Organizatora.
 2. Organizator gwarantuje, że sposób przeprowadzenia przyznania Nagród w Loterii zapewnia pełną losowość, bezstronność i rzetelność ich przyznawania, a wygrana Nagrody zależy wyłącznie od przypadku.

 

VII. Postępowanie reklamacyjne

§13

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Loterii, jednak nie później niż do dnia 26.01.2024 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki w przypadku wysyłki za pomocą poczty lub kuriera lub data wpływu w przypadku osobistego dostarczenia przesyłki, która wpłynęła na adres biura Organizatora: Biuro Nofsza sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 518, 00-695 Warszawa lub data wpłynięcia wiadomości e-mail na skrzynkę e-mailową Organizatora: office@nofsza.pl.
 2. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone na piśmie (wysłane listem poleconym, kurierem lub dostarczone osobiście) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wysłane w wiadomości e-mail).
 3. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02.01.2019 roku w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 20) pisemna lub złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania uczestnika gry, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry, jak również treść żądania. W przypadku zgłoszenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik gry podaje również adres elektroniczny do komunikacji.
 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 21 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później niż do dnia 26.02.2024 roku (włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji).
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.

§14 

 1. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 2. Organizator informuje, że wyłącznie on ponosi wobec Uczestników odpowiedzialność z tytułu przeprowadzenia Loterii, urządzania jej zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem oraz przyznania i wydania Nagród.
 3. Zgodnie z Ustawą Organizator posiada gwarancję bankową wypłaty Nagród do kwoty odpowiadającej wartości Nagród określonej w Regulaminie.

 

VIII. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

§15

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest Organizator - Nofsza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szafarnia 11 / F8, 80-755 Gdańsk.
 2. Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781).
 3. Dane osobowe Uczestnika Loterii będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym z organizacją Loterii, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do Loterii, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na Organizatorze w związku z realizacją Loterii i obowiązkami sprawozdawczymi.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w Ustawie. Dane laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczony od roku, w którym nastąpiło zakończenie Loterii, w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 5. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem.
 6. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji.
 7. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Kontakt do Administratora: e-mail: office@nofsza.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych (tj. NOFSZA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szafarnia nr 11 lok. F8, 80-755 Gdańsk) lub biura Administratora: Biuro Nofsza sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 518, 00-695 Warszawa.

 

IX. Postanowienia końcowe

§16

 1. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunków objętych Loterią będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 2. Materiały promocyjne mogą być opatrzone hasłem promocyjnym innym niż nazwa Loterii.
 3. Do Loterii stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Ustawy i postanowienia Regulaminu.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Loterii o nazwie

“Kalendarz Adwentowy Fairtrade 2023”

 

Data Losowania

Zakres czasowy, w którym wpływają Zgłoszenia

04.12.2023        

od godz. 00:00:00 dnia 01.12.2023 do godz. 23:59:59 dnia 01.12.2023

04.12.2023

od godz. 00:00:00 dnia 02.12.2023 do godz. 23:59:59 dnia 02.12.2023

04.12.2023

od godz. 00:00:00 dnia 03.12.2023 do godz. 23:59:59 dnia 03.12.2023

05.12.2023

od godz. 00:00:00 dnia 04.12.2023 do godz. 23:59:59 dnia 04.12.2023

06.12.2023

od godz. 00:00:00 dnia 05.12.2023 do godz. 23:59:59 dnia 05.12.2023

07.12.2023

od godz. 00:00:00 dnia 06.12.2023 do godz. 23:59:59 dnia 06.12.2023

08.12.2023

od godz. 00:00:00 dnia 07.12.2023 do godz. 23:59:59 dnia 07.12.2023

11.12.2023

od godz. 00:00:00 dnia 08.12.2023 do godz. 23:59:59 dnia 08.12.2023

11.12.2023

od godz. 00:00:00 dnia 09.12.2023 do godz. 23:59:59 dnia 09.12.2023

11.12.2023

od godz. 00:00:00 dnia 10.12.2023 do godz. 23:59:59 dnia 10.12.2023

12.12.2023

od godz. 00:00:00 dnia 11.12.2023 do godz. 23:59:59 dnia 11.12.2023

13.12.2023

od godz. 00:00:00 dnia 12.12.2023 do godz. 23:59:59 dnia 12.12.2023

14.12.2023

od godz. 00:00:00 dnia 13.12.2023 do godz. 23:59:59 dnia 13.12.2023

15.12.2023

od godz. 00:00:00 dnia 14.12.2023 do godz. 23:59:59 dnia 14.12.2023

18.12.2023

od godz. 00:00:00 dnia 15.12.2023 do godz. 23:59:59 dnia 15.12.2023

18.12.2023

od godz. 00:00:00 dnia 16.12.2023 do godz. 23:59:59 dnia 16.12.2023

18.12.2023

od godz. 00:00:00 dnia 17.12.2023 do godz. 23:59:59 dnia 17.12.2023

19.12.2023

od godz. 00:00:00 dnia 18.12.2023 do godz. 23:59:59 dnia 18.12.2023

20.12.2023

od godz. 00:00:00 dnia 19.12.2023 do godz. 23:59:59 dnia 19.12.2023

21.12.2023

od godz. 00:00:00 dnia 20.12.2023 do godz. 23:59:59 dnia 20.12.2023

22.12.2023

od godz. 00:00:00 dnia 21.12.2023 do godz. 23:59:59 dnia 21.12.2023

27.12.2023

od godz. 00:00:00 dnia 22.12.2023 do godz. 23:59:59 dnia 22.12.2023

27.12.2023

od godz. 00:00:00 dnia 23.12.2023 do godz. 23:59:59 dnia 23.12.2023

27.12.2023

od godz. 00:00:00 dnia 24.12.2023 do godz. 23:59:59 dnia 24.12.2023

 


 Załącznik nr 2 do
Regulaminu Loterii promocyjnej o nazwie

„Kalendarz Adwentowy Fairtrade 2023”

 

 

1 losowanie 04.12.2023 roku - losowanie 3 Nagród

Każda Nagroda w postaci zestawu produktów o wartości 178,33 zł brutto - 3 Nagrody o łącznej wartości 534,99,00 zł brutto.

 

Podmiot wprowadzający na rynek

Zestaw produktów

Waga opakowania

Liczba

Lidl sp. z o.o. sp. k.

Piernikowe ludziki w czekoladzie mlecznej Favorina

200 g

1

Lidl sp. z o.o. sp. k.

Przekąska marcepanowa w ciemnej czekoladzie Favorina

125 g

1

Lidl sp. z o.o. sp. k.

Chlebek marcepanowy w czekoladzie Favorina

175 g

1

Lidl sp. z o.o. sp. k.

Baton z nadzieniem nugat i marcepan Favorina

100 g

1

Lidl sp. z o.o. sp. k.

Ziemniaczki z marcepanu Favorina

125 g

1

Lidl sp. z o.o. sp. k.

Orzeszki ziemne w czekoladzie mlecznej Favorina

250 g

1

Lidl sp. z o.o. sp. k.

Orzeszki ziemne w czekoladzie białej Favorina

250 g

1

Lidl sp. z o.o. sp. k.

Pierniki nadziewane w ciemnej czekoladzie Favorina

300 g

1

Lidl sp. z o.o. sp. k.

Ciasteczka korzenne czekoladowo-maślane Favorina

300 g

1

Lidl sp. z o.o. sp. k.

Migdały w czekoladzie i kakao Favorina

100 g

1

Lidl sp. z o.o. sp. k.

Migdały z cynamonem w czekoladzie mlecznej Favorina

100 g

1

Lidl sp. z o.o. sp. k.

Ciastka świąteczne w mlecznej czekoladzie z dekoracją cukrową Favorina

300 g

1

Lidl sp. z o.o. sp. k.

Czekolada biała z kokosem i ananasem Fin Carre

100 g

1

Lidl sp. z o.o. sp. k.

Czekolateria czekolada nadziewana z truskawką Fin Carre

100 g

1

Lidl sp. z o.o. sp. k.

Czekolateria czekolada nadziewana z wiśnią Fin Carre

100 g

1

Lidl sp. z o.o. sp. k.

Czekolateria czekolada nadziewana z karmelem Fin Carre

100 g

1

Lidl sp. z o.o. sp. k.

Czekolada mleczna z całymi migdałami Fin Carre

100 g

1

Lidl sp. z o.o. sp. k.

Czekolada mleczna z całymi orzechami laskowymi Fin Carre

100 g

1

Lidl sp. z o.o. sp. k.

Czekolada biała z całymi orzechami laskowymi Fin Carre

100 g

1

Lidl sp. z o.o. sp. k.

Czekolada mleczna z siekanymi migdałami Fin Carre

100 g

1

Lidl sp. z o.o. sp. k.

Czekolada mleczna z bakaliami Fin Carre

100 g

1

Lidl sp. z o.o. sp. k.

Czekolada mleczna Crusti Choc Fin Carre

100 g

1

Lidl sp. z o.o. sp. k.

Czekolada mleczna z całymi orzechami laskowymi Fin Carre

300 g

1

Lidl sp. z o.o. sp. k.

Czekolada 70% kakao z maliną J.D. Gross

125 g

1

Lidl sp. z o.o. sp. k.

Czekolada 70% kakao z karmelem J.D. Gross

125 g

1

Lidl sp. z o.o. sp. k.

Czekolada gorzka 60% kakao J.D. Gross

125 g

1

Lidl sp. z o.o. sp. k.

Czekoladki wykwintne, kolekcja czekoladek z orzechami Selection Chocolat J.D. Gross

200 g

1

 

2 losowanie 04.12.2023 roku - losowanie 3 Nagród

Każda Nagroda w postaci zestawu produktów o wartości 197,55 zł brutto - 3 Nagrody o łącznej wartości 592,65 zł brutto

 

Podmiot wprowadzający na rynek

Zestaw produktów

Waga opakowania

Liczba

Paweł Poloch

Żel pod prysznic z limonką i z oliwą Fair Squared

500 ml

1

Paweł Poloch

Balsam do ust waniliowy z masłem shea Fair Squared

12 g

1

Paweł Poloch

Odświeżacz do stóp, limonka z olejem arganowym, Fair Squared

50 ml

1

Paweł Poloch

Masło do ciała z masłem shea i oliwą Fair Squared

100 ml

1

 

3 losowanie 04.12.2023 roku - losowanie 3 Nagród

Każda Nagroda w postaci zestawu produktów o wartości 183,20 zł brutto - 3 Nagrody o łącznej wartości 549,60 zł brutto

 

Podmiot wprowadzający na rynek

Zestaw produktów

Waga opakowania

Liczba

Orlen S.A

Kawa Arabica mielona Organic Bio

250 g

2

Orlen S.A

Kawa Arabica ziarnista Organic Bio

250 g

2

Orlen S.A

Kawa mielona Espresso Original Blend

250 g

2

Orlen S.A

Kawa ziarnista Espresso Original Blend

250 g

2

 

4 losowanie 05.12.2023 roku - losowanie 3 Nagród

Każda Nagroda w postaci zestawu produktów o wartości 162,35 zł brutto - 3 Nagrody o łącznej wartości 487,05 zł brutto

 

Podmiot wprowadzający na rynek

Zestaw produktów

Waga opakowania

Liczba

Biosprawiedliwi Maria Monika Stalony

Kawa Jambo Espresso mielona Bio EZA

250 g

1

Biosprawiedliwi Maria Monika Stalony

Kawa Africafe rozpuszczalna Bio EZA

100 g

1

Biosprawiedliwi Maria Monika Stalony

Czekolada Mascao Praline Bio EZA

85 g

1

Biosprawiedliwi Maria Monika Stalony

Baton Choc kawowy Bio EZA

35 g

1

Biosprawiedliwi Maria Monika Stalony

Czekolada Companera kokos Bio EZA

50 g

1

Biosprawiedliwi Maria Monika Stalony

Krem Equita czekoladowy EZA

400 g

1

Biosprawiedliwi Maria Monika Stalony

Rodzynki EZA

200 g

1

Biosprawiedliwi Maria Monika Stalony

Mango suszone EZA

100 g

1

 

5 losowanie 06.12.2023 roku - losowanie 3 Nagród

Każda Nagroda w postaci zestawu produktów o wartości 174,47 zł brutto - 3 Nagrody o łącznej wartości 523,41 zł brutto

 

Podmiot wprowadzający na rynek

Zestaw produktów

Waga opakowania

Liczba

Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. J.

Owsianka czekoladowa K-Classic

65 g

1

Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. J.

Poduszki zbożowe waniliowe VanillaPockets K-Classic

375 g

1

Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. J.

Poduszki zbożowe orzechowe nougat Pockets K-Classic

375 g

1

Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. J.

Czekoladki z nadzieniem miętowym K-Classic

300 g

1

Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. J.

Praliny orzechowe K-Favourites

140 g

1

Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. J.

Czekolada mleczna bio K-Bio

100 g

1

Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. J.

Czekolada gorzka 85% kakao K-Favourites

100 g

1

Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. J.

Czekolada mleczna z rodzynkami K-Classic

100 g

1

Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. J.

Czekolada nugat K-Classic

100 g

1

Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. J.

Czekolada mleczna z chrupkami K-Classic

100 g

1

Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. J.

Czekolada MMMEGA mr. creamy K-Classic

300 g

1

Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. J.

Czekolada MMMEGA z herbatnikami K-Classic

300 g

1

Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. J.

Czekolada MMMEGA z toffii i orzechami K-Classic

300 g

1

Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. J.

Czekolada biała K-Classic

100 g

1

Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. J.

Czekolada mleczna K-Classic

100 g

1

Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. J.

Czekolada mleczna z kawałkami orzechów K-Classic

100 g

1

Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. J.

Wafle z ciemną czekoladą K-Classic

175 g

1

Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. J.

Herbatniki z ciemną czekoladą K-Classic

125 g

1

Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. J.

Herbatniki z mleczną czekoladą K-Classic

125 g

1

Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. J.

Budyń czekoladowy K-Classic

120 g

1

Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. J.

Ciastka American Style z orzechami i czekoladą K-Classic

150 g

1

Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. J.

Ciastka American Style z ciemną i mleczną czekoladą K-Classic

150 g

1

Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. J.

Batonik kokosowy K-Classic

50 g

1

Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. J.

Batony Hnut Mini K-Classic

400 g

1

Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. J.

Czekoladki mleczne Schokoladen Bonbons K-Classic

210 g

1

Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. J.

Mieszanka ciastek 6 rodzajów K-Classic

500 g

1

Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. J.

Rodzynki w czekoladzie K-Classic

100 g

1

Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. J.

Migdały w czekoladzie K-Classic

100 g

1

Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. J.

Ciastka Cranberry cookies z żurawiną K-Classic

200 g

1

Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. J.

Ciastka Doubke Chocolate Cookies z czekoladą K-Classic

200 g

1

 

6 losowanie 07.12.2023 roku - losowanie 3 Nagród

Każda Nagroda w postaci zestawu produktów o wartości 159,97 zł brutto - 3 Nagrody o łącznej wartości 479,91 zł brutto

 

Podmiot wprowadzający na rynek

Zestaw produktów

Waga opakowania

Liczba

Tchibo Warszawa Sp. z o.o.

Barista Caffè Crema Colombia kawa w ziarnach Tchibo

1 kg

1

Tchibo Warszawa Sp. z o.o.

Barista Caffè Crema, kawa w ziarnach Tchibo

500 g

1

Tchibo Warszawa Sp. z o.o.

Barista Espresso, kawa w ziarnach Tchibo

500 g

1

 

7 losowanie 08.12.2023 roku - losowanie 3 Nagród

Każda Nagroda w postaci zestawu produktów o wartości 190,53 zł brutto - 3 Nagrody o łącznej wartości 571,59 zł brutto

 

Podmiot wprowadzający na rynek

Zestaw produktów

Waga opakowania

Liczba

Bio Planet S. A.

Kawa Arabica/ Robusta strong mielona Alce Nero

250 g

1

Bio Planet S. A.

Czekolada mleczna Alce Nero

100 g

1

Bio Planet S. A.

Czekoladki belgijskie z nadzieniem kokosowym bezgl. Belvas

100 g

1

Bio Planet S. A.

Czekolada gorzka z kawałkami pomarańczy Oxfam

100 g

1

Bio Planet S. A.

Belgijskie czekoladki serca z karmelem i solą morską Belvas

100 g

1

Bio Planet S. A.

Kawa mielona arabica/robusta z wanilią Alternativa

125 g

1

Bio Planet S. A.

Herbata czarna z czarną porzeczką maliną i truskawką saszetki Clipper

20 szt.

1

Bio Planet S. A.

Napój gazowany o smaku cola Oxfam

330 ml

1

Bio Planet S. A.

Napój kokosowy bez gumy guar Bode Naturkost

400 ml

1

 

8 losowanie 11.12.2023 roku - losowanie 3 Nagród

Każda Nagroda w postaci zestawu produktów o wartości 119,98 zł brutto - 3 Nagrody o łącznej wartości 359,94 zł brutto

 

Podmiot wprowadzający na rynek

Zestaw produktów

Waga opakowania

Liczba

Fairpants Kacper Fąkowicz

Czapka + komin na szyję w kolorze czarnym z bawełny Fairtrade

nd

1

 

9 losowanie 11.12.2023 roku - losowanie 3 Nagród

Każda Nagroda w postaci zestawu produktów o wartości 119,14 zł brutto - 3 Nagrody o łącznej wartości 357,42 zł brutto

 

Podmiot wprowadzający na rynek

Zestaw produktów

Waga opakowania

Liczba

Cafe Sati Polska Sp. z o.o.

Kawa mielona Cafe Sati Moka Sidamo

250 g

1

Cafe Sati Polska Sp. z o.o.

Kawa ziarnista Cafe Sati Bio Guatemala Siera Madre

500 g

1

Cafe Sati Polska Sp. z o.o.

Kawa mielona Cafe Sati Perou

250 g

1

Cafe Sati Polska Sp. z o.o.

Kawa mielona bezkofeinowa Cafe Sati

250 g

1

Cafe Sati Polska Sp. z o.o.

Kawa mielona Cafe Sati Guatemala Bio

250 g

1

 

10 losowanie 11.12.2023 roku - losowanie 3 Nagród

Każda Nagroda w postaci zestawu produktów o wartości 153,96 zł brutto - 3 Nagrody o łącznej wartości 461,88 zł brutto

 

Podmiot wprowadzający na rynek

Zestaw produktów

Waga opakowania

Liczba

Chemitech Sp. z o.o.

Mydło w płynie Fair Cosmethics Fair CosmEthics (dozownik z pompką)

300 ml

2

Chemitech Sp. z o.o.

Balsam do ciała i dłoni Fair Cosmethics Fair CosmEthics (dozownik z pompką)

300 ml

2

Chemitech Sp. z o.o.

Żel do mycia włosów i ciała Fair Cosmethics Fair CosmEthics (dozownik z pompką)

300 ml

2

 

11 losowanie 12.12.2023 roku - losowanie 3 Nagród

Każda Nagroda w postaci zestawu produktów o wartości 173,36 zł brutto - 3 Nagrody o łącznej wartości 520,08 zł brutto

 

Podmiot wprowadzający na rynek

Zestaw produktów

Waga opakowania

Liczba

"Przyjaciele kawy" Sp. z o.o.

Kawa ziarnista Chiapas Charles Liégeois

250 g

1

"Przyjaciele kawy" Sp. z o.o.

Kawa w saszetkach Chiapas Charles Liégeois

18 szt.

1

"Przyjaciele kawy" Sp. z o.o.

Kawa w tabletkach Mano Mano Charles Liégeois

25 szt.

1

"Przyjaciele kawy" Sp. z o.o.

Kawa rozpuszczalna Mano Mano Subtil Charles Liégeois

100 g

1

"Przyjaciele kawy" Sp. z o.o.

Czekolada White Raspberry Galler

80 g

1

"Przyjaciele kawy" Sp. z o.o.

Zestaw mini batoników Galler Assortment

15 szt.

1

 

12 losowanie 13.12.2023 roku - losowanie 3 Nagród

Każda Nagroda w postaci zestawu produktów o wartości 175,36 zł brutto - 3 Nagrody o łącznej wartości 526,08 zł brutto

 

Podmiot wprowadzający na rynek

Zestaw produktów

Waga opakowania

Liczba

Rene Coffee Pads Magmar Sp. z o.o.

Kawa ziarnista bio crema Vertuzzi

1 kg

2

Rene Coffee Pads Magmar Sp. z o.o.

Kawa w kapsułkach Keniano

10 szt.

3

Rene Coffee Pads Magmar Sp. z o.o.

Kawa w kapsułkach Sicily Oranic

10 szt.

3

 

13 losowanie 14.12.2023 roku - losowanie 3 Nagród

Każda Nagroda w postaci zestawu produktów o wartości 174,16 zł brutto - 3 Nagrody o łącznej wartości 522,48 zł brutto

 

Podmiot wprowadzający na rynek

Zestaw produktów

Waga opakowania

Liczba

Rossmann SDP Sp. z o.o.

Czekolada gorzka z nadzieniem marcepanowym DasExquisite

140 g

2

Rossmann SDP Sp. z o.o.

Czekolada gorzka z marcepanem o smaku pomarańczowym DasExquisite

140 g

2

Rossmann SDP Sp. z o.o.

Marcepan w czekoladzie serduszka DasExquisite

50 g

2

Rossmann SDP Sp. z o.o.

Czekoladki belgijskie owoce morza DasExquisite

250 g

2

Rossmann SDP Sp. z o.o.

Orzeszki ziemne w czekoladzie mlecznej DasExquisite

125 g

2

Rossmann SDP Sp. z o.o.

Orzeszki ziemne w czekoladzie deserowej DasExquisite

125 g

2

Rossmann SDP Sp. z o.o.

Czekolada mleczna z solonym nugatem z karmelu i migdałów DasExquisite

100 g

2

Rossmann SDP Sp. z o.o.

Czekolada gorzka z granulkami pomarańczowymi DasExquisite

100 g

2

Rossmann SDP Sp. z o.o.

Czekolada gorzka z kawą DasExquisite

100 g

2

Rossmann SDP Sp. z o.o.

Czekolada gorzka miętowa DasExquisite

100 g

2

Rossmann SDP Sp. z o.o.

Czekolada biała z kokosem i chrupkami czekoladowymi DasExquisite

100 g

2

Rossmann SDP Sp. z o.o.

Czekolada gorzka miętowa DasExquisite

100 g

2

 

14 losowanie 15.12.2023 roku - losowanie 3 Nagród

Każda Nagroda w postaci zestawu produktów o wartości 152,52 zł brutto - 3 Nagrody o łącznej wartości 457,56 zł brutto

 

Podmiot wprowadzający na rynek

Zestaw produktów

Waga opakowania

Liczba

Decor Maison Polska Sławomir Klimczuk

Kawa ziarnista Selection Eco Hela Bönor Arvid Nordquist

450 g

2

Decor Maison Polska Sławomir Klimczuk

Kawa ziarnista Giusto Arvid Nordquist

500 g

1

Decor Maison Polska Sławomir Klimczuk

Kawa mielona Reko Arvid Nordquist

450 g

1

 

15 losowanie 16.12.2023 roku - losowanie 3 Nagród

Każda Nagroda w postaci zestawu produktów o wartości 190,00 zł brutto - 3 Nagrody o łącznej wartości 570,00 zł brutto

 

Podmiot wprowadzający na rynek

Zestaw produktów

Waga opakowania

Liczba

Ecompany Karolina Wieczorek

Czarna herbata Rose Tea torebki Kericho Gold

50 g

1

Ecompany Karolina Wieczorek

Zielona herbata Marakuja & Jaśmin torebki Kericho Gold

45 g

1

Ecompany Karolina Wieczorek

Czarna herbata Marakuja & Limonka torebki Kericho Gold

50 g

1

Ecompany Karolina Wieczorek

Czarna herbata z jesiennymi przyprawami Spiced Tea torebki Kericho Gold

40 g

1

Ecompany Karolina Wieczorek

Czarna herbata czekoladowa Kericho Gold torebki

50 g

1

Ecompany Karolina Wieczorek

Zielona herbata Pure Green Tea Kericho Gold   torebki

40 g

1

 

16 losowanie 18.12.2023 roku - losowanie 3 Nagród

Każda Nagroda w postaci zestawu produktów o wartości 186,80 zł brutto - 3 Nagrody o łącznej wartości 560,40 zł brutto

 

Podmiot wprowadzający na rynek

Zestaw produktów

Waga opakowania

Liczba

ALDI Sp. z o.o.

Czekolada gorzka z żurawiną Moser Roth

125 g

1

ALDI Sp. z o.o.

Czekolada gorzka o smaku chilli Moser Roth

125 g

1

ALDI Sp. z o.o.

Czekolada gorzka z solą morską Moser Roth

125 g

1

ALDI Sp. z o.o.

Czekolada ciemna z orzechami Moser Roth

125 g

1

ALDI Sp. z o.o.

Delice czekolada mleczna z nadzieniem nugatowym Moser Roth

150 g

1

ALDI Sp. z o.o.

Delice czekolada mleczna z nadzieniem pralinowym Moser Roth

150 g

1

ALDI Sp. z o.o.

Delice czekolada ciemna z nadzieniem pralinowym Moser Roth

150 g

1

ALDI Sp. z o.o.

Praliny truflowe bez alkoholu Moser Roth

200 g

1

ALDI Sp. z o.o.

Czekoladki marcepanowe/talarki marcepanowe z nadzieniem śliwkowym Chateau

300 g

1

ALDI Sp. z o.o.

Musli premium Chateau

500 g

1

ALDI Sp. z o.o.

Delice mieszanka czekoladek z kremowym nadzieniem Moser Roth

140 g

1

ALDI Sp. z o.o.

Delice czekoladki z czekolady mlecznej z kremowym nadzieniem Moser Roth

140 g

1

ALDI Sp. z o.o.

Pierniczki norymberskie Winter Traum

200 g

1

ALDI Sp. z o.o.

Czekolada Amandes z marcepanem pistacjowym z likierem morelowym

150 g

1

ALDI Sp. z o.o.

Czekolada Amandes mleczna z nadzieniem marcepanowym Moser Roth

150 g

1

ALDI Sp. z o.o.

Czekolada nadziewana marcepanem Moser Roth

140 g

1

ALDI Sp. z o.o.

Czekolada biała z migdałami Moser Roth

125 g

1

ALDI Sp. z o.o.

Czekolada biała z całymi orzechami laskowymi Moser Roth

125 g

1

ALDI Sp. z o.o.

Czekolada gorzka z migdałami Moser Roth

125 g

1

ALDI Sp. z o.o.

Czekolada nadziewana kremem kokosowym Moser Roth

140 g

1

 

17 losowanie 18.12.2023 roku - losowanie 3 Nagród

Każda Nagroda w postaci zestawu produktów o wartości 187,98 zł brutto - 3 Nagrody o łącznej wartości 563,94 zł brutto

 

Podmiot wprowadzający na rynek

Zestaw produktów

Waga opakowania

Liczba

Coffee Hunter Sp. z o.o.

Kawa ziarnista ekologiczna Colombia excelso

500 g

1

Coffee Hunter Sp. z o.o.

Kawa ziarnista ekologiczna Peru gr.1

1000 g

1

 

18 losowanie 19.12.2023 roku - losowanie 3 Nagród

Każda Nagroda w postaci zestawu produktów o wartości 168,99 zł brutto - 3 Nagrody o łącznej wartości 506,97 zł brutto

 

Podmiot wprowadzający na rynek

Zestaw produktów

Waga opakowania

Liczba

EWAX Ewa i Jacek Duniec

Herbata ekologiczna sypana rooibos English Tea Shop

80 g

1

EWAX Ewa i Jacek Duniec

Herbata ekologiczna zielona z granatem i płatkami róży English Tea Shop

80 g

1

EWAX Ewa i Jacek Duniec

Herbata ekologiczna czarna Earl Grey z bergamotką English Tea Shop

80 g

1

EWAX Ewa i Jacek Duniec

Herbata ekologiczna czarna English Breakfast piramidki English Tea Shop

15 szt.

1

EWAX Ewa i Jacek Duniec

Herbata ekologiczna herbata zielona cejlońska piramidki English Tea Shop

15 szt.

1

EWAX Ewa i Jacek Duniec

Herbata ekologiczna ziołowa z mięty pieprzowej i mięty zielonej saszetki English Tea Shop

20 szt.

1

 

19 losowanie 20.12.2023 roku - losowanie 3 Nagród

Każda Nagroda w postaci zestawu produktów o wartości 188,94 zł brutto - 3 Nagrody o łącznej wartości 566,82 zł brutto

 

Podmiot wprowadzający na rynek

Zestaw produktów

Waga opakowania

Liczba

European Brands Sp. z o.o.

Kawa mielona Go Caffe bio

250 g

2

European Brands Sp. z o.o.

Kawa ziarnista Go Caffe bio

500 g

1

European Brands Sp. z o.o.

Kawa w kapsułkach Go Caffe bio

10 szt.

3

 

20 losowanie 21.12.2023 roku - losowanie 3 Nagród

Każda Nagroda w postaci zestawu produktów o wartości 153,51 zł brutto - 3 Nagrody o łącznej wartości 460,53 zł brutto

 

Podmiot wprowadzający na rynek

Zestaw produktów

Waga opakowania

Liczba

Lambertz Polonia sp. z o.o.

Lambertz best selection ciastka w ozdobnej puszce

520 g

1

Lambertz Polonia sp. z o.o.

Lambertz pierniki z nadzieniem morelowym w czekoladzie

160 g

1

Lambertz Polonia sp. z o.o.

Lambertz orzeszki ziemne w mlecznej czekoladzie

125 g

1

Lambertz Polonia sp. z o.o.

Lambertz pierniczki w białej czekoladzie

150 g

1

Lambertz Polonia sp. z o.o.

Lambertz pierniki w białej czekoladzie

250 g

1

Lambertz Polonia sp. z o.o.

Lambertz ciastka Cooki Collection

200 g

1

Lambertz Polonia sp. z o.o.

Lambertz praliny kule z marcepanem

200 g

1

Lambertz Polonia sp. z o.o.

Lambertz pierniki w czekoladzie

400 g

1

 

21 losowanie 22.12.2023 roku - losowanie 3 Nagród

Każda Nagroda w postaci zestawu produktów o wartości 189,00 zł brutto - 3 Nagrody o łącznej wartości 567,00 zł brutto

 

Podmiot wprowadzający na rynek

Zestaw produktów

Waga opakowania

Liczba

Bracia Ziółkowscy - Palarnia Kawy spółka jawna

Kawa mielona

250 g

3

Bracia Ziółkowscy - Palarnia Kawy spółka jawna

Kawa ziarnista

250 g

3

 

22 losowanie 27.12.2023 roku - losowanie 3 Nagród

Każda Nagroda w postaci zestawu produktów o wartości 194,00 zł brutto - 3 Nagrody o łącznej wartości 582,00 zł brutto

 

Podmiot wprowadzający na rynek

Zestaw produktów

Waga opakowania

Liczba

FiberyaPrint.com Ireneusz Zaręba (sklep internetowy Czysta Bawełna)

Zestaw plecaków bawełnianych Neutral: pomarańczowy, szafirowy, czerwony, żółty

nd

4

 

23 losowanie 27.12.2023 roku - losowanie 3 Nagród

Każda Nagroda w postaci zestawu produktów o wartości 176,57 zł brutto - 3 Nagrody o łącznej wartości 529,71 zł brutto

 

Podmiot wprowadzający na rynek

Zestaw produktów

Waga opakowania

Liczba

Action Poland sp. z o.o.

Bombonierka czekolada Favorites

370 g

1

Action Poland sp. z o.o.

Trufle mleczne Belgian Art

200 g

1

Action Poland sp. z o.o.

Trufle gorzkie Belgian Art

200 g

1

Action Poland sp. z o.o.

Trufle białe Belgian Art

200 g

1

Action Poland sp. z o.o.

Pralinki Pralin Art

200 g

1

Action Poland sp. z o.o.

Orzeszki ziemne w czekoladzie Choco Moment

260 g

1

Action Poland sp. z o.o.

Mieszanka orzechów w czekoladzie Choco Moment

150 g

1

Action Poland sp. z o.o.

Chipsy czekoladowe Excelcium tradition

125 g

1

Action Poland sp. z o.o.

Pralinki złote Excelcium tradition

100 g

1

Action Poland sp. z o.o.

Mieszanka pralin Fiedoce

250 g

1

Action Poland sp. z o.o.

Pralinki z karmelem i orzechami Melbon

160 g

1

Action Poland sp. z o.o.

Pralinki owoce morza Favorites

250 g

1

Action Poland sp. z o.o.

Rodzynki w czekoladzie Choco moment

260 g

1

Action Poland sp. z o.o.

Mieszanka migdałów w czekoladzie mlecznej, białej i gorzkiej Choco Moment

150 g

1

Action Poland sp. z o.o.

Desery - chrupiące kulki z białą i gorzką czekoladą Choco Moment

150 g

1

Action Poland sp. z o.o.

Clustery orzechowe w mlecznej czekoladzie Choco Moment

175 g

1

Action Poland sp. z o.o.

Prażone migdały w czekoladzie z solą morską Choco Moment

150 g

1

Action Poland sp. z o.o.

Patyczki czekoladowe z karmelem Excelcium tradition

60 g

1

 

24 losowanie 27.12.2023 roku - losowanie 3 Nagród
 Każda Nagroda w postaci zestawu produktów o wartości 165,54 zł brutto - 3 Nagrody o łącznej wartości 496,62 zł brutto

 

Podmiot wprowadzający na rynek

Zestaw produktów

Waga opakowania

Liczba

J.J. Darboven - Poland Sp. z o.o.

Cafe Intencion kawa ziarnista Seleccion Peru

375 g

1

J.J. Darboven - Poland Sp. z o.o.

Cafe Intencion kawa ziarnista Seleccion Honduras

375 g

1

J.J. Darboven - Poland Sp. z o.o.

Cafe Intencion kawa mielona Aromatico

375 g

1

J.J. Darboven - Poland Sp. z o.o.

Eilles Tee herbata czarna w torebkach Diamond Bio Darjeeling Imperial

50 g

1

 

 

 

 

 

 

Wybieraj Fairtrade
Wybieraj
Fairtrade